Kiểm toán trung tâm vùng EB-5: Yêu cầu và quy trình chi tiết

2024-06-26 09:45:36
|Share via:
Kiểm toán trung tâm vùng EB-5: Yêu cầu và quy trình chi tiết

Theo quy định, Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ kiểm toán từng trung tâm vùng được chỉ định để nâng cao tính toàn vẹn của chương trình EB-5. Kiểm toán nhằm xác minh các thông tin trong đơn đăng ký của Trung tâm vùng là chính xác, đồng thời xác minh các thông tin liên quan đến nhà đầu tư EB-5. 

1. Tại sao cần kiểm toán các trung tâm vùng EB-5?

Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) đã bổ sung thêm điều khoản mới, yêu cầu kiểm toán các trung tâm vùng EB-5 được chỉ định ít nhất 5 năm một lần. Điều khoản này mang đến nhiều lợi ích khác nhau cho các bên liên quan đến chương trình EB-5. 

USCIS thực hiện kiểm tra Trung tâm vùng sẽ xác minh được các báo cáo hàng năm của trung tâm vùng có đảm bảo tuân thủ theo các yêu cầu của chương trình EB-5 không. USCIS kiểm toán sẽ xem xét mọi tài liệu mà trung tâm vùng được yêu cầu phải lưu trữ và xem xét dòng vốn của nhà đầu tư EB-5 vào bất kỳ dự án đầu tư nào. Từ đó, USCIS có thể dễ dàng duy trì các tiêu chuẩn yêu cầu tuân thủ trong chương trình EB-5. 

Ngoài ra, USCIS cũng sử dụng các tiêu chuẩn Kiểm toán chung được Chính phủ chấp nhận (GAGAS) cho tất cả các trung tâm vùng được chỉ định. Kiểm toán được thực hiện theo GAGAS mang lại sự đảm bảo tốt hơn trong việc phát hiện các trường hợp không tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định chương trình. Như vậy sẽ đảm bảo tính minh bạch trong đầu tư EB-5 khi các kiểm toán viên phải thực hiện kiểm toán theo tiêu chuẩn của USCIS.

2. Các yêu cầu kiểm toán một trung tâm vùng được chỉ định

Với mỗi trung tâm vùng EB-5, kiểm toán viên sẽ phải thực hiện các yêu cầu kiểm toán như sau: 

  • Xem xét đơn đăng ký, báo cáo và hồ sơ liên quan.
  • Xem xét các thông tin về trung tâm vùng.
  • Xác minh thông tin với các tài liệu hỗ trợ được nộp cùng với đơn đăng ký và trong báo cáo hàng năm. 
  • Thực hiện đánh giá trực tiếp thông qua chuyến thăm thực địa (nếu có).
  • Đánh giá tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ liên quan đến chức năng quản lý và giám sát trung tâm vùng. 
  • Xem xét và phân tích các tài liệu tài chính.
  • Rà soát dòng vốn của nhà đầu tư vào các dự án đầu tư. 
  • Phỏng vấn nhân sự để xác nhận tính hợp lệ của thông tin được cung cấp cùng với đơn đăng ký và báo cáo hàng năm.

3. Khi nào một trung tâm vùng EB-5 được kiểm toán?

USCIS sẽ kiểm toán từng trung tâm vùng được chỉ định ít nhất 5 năm một lần. Thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình kiểm toán sẽ khác nhau đối với mỗi trung tâm vùng. Thời gian kiểm toán có thể dài hoặc ngắn tùy vào các vấn đề được trình bày trong mỗi cuộc kiểm toán và ảnh hưởng bởi sự phản hồi kịp thời của trung tâm vùng đối với các yêu cầu được kiểm toán. 

4. Quy trình kiểm toán trung tâm vùng của USCIS

4.1 Trước khi kiểm toán

Trước khi tiến hành kiểm toán, trung tâm vùng phải sẵn sàng cung cấp các thông tin được yêu cầu lưu trữ bao gồm mọi cập nhật về các thông tin đó. Và bất kỳ thông tin nào được yêu cầu trong bảng câu hỏi kiểm tra mà trung tâm vùng chưa cung cấp. 

USCIS có thể yêu cầu trung tâm vùng hỗ trợ thêm trong việc xác minh thông tin trong đơn đăng ký hoặc trong báo cáo hàng năm. Trung tâm cùng phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu bổ sung để xác minh và cập nhật thông tin trong bất kỳ cuộc liên lạc tiếp theo nào từ USCIS. 

4.2 Quá trình kiểm toán

Quy trình kiểm toán bắt đầu từ ngày trung tâm vùng nhận được thư thông báo từ USCIS. Đầu tiên, các kiểm toán viên sẽ xem xét các tài liệu mà trung tâm vùng đã cung cấp bao gồm các đơn đăng ký, kiến nghị, báo cáo hàng năm và hồ sơ công khai. 

Sau khi xác minh tài liệu, đội ngũ kiểm toán viên của USCIS có thể quyết định thực hiện chuyến thăm thực địa, có thể là trực tiếp hoặc trực tuyến. Trong chuyến thăm này, các kiểm toán viên sẽ đánh giá hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ của trung tâm vùng. Đồng thời, họ có thể phỏng vấn trực tiếp các nhóm quản lý trung tâm vùng, nhân viên và các bên liên quan khác.   

4.3 Kết quả kiểm toán

Các kiểm toán viên sẽ ghi lại kết quả kiểm tra và kết quả này sẽ trở thành một phần hồ sơ của trung tâm vùng EB-5. USCIS sẽ sử dụng các thông tin thu được trong quá trình kiểm toán để đánh giá sự tuân thủ của trung tâm vùng đối với luật pháp hiện hành. Nếu kết quả có bất kỳ dấu hiệu gian lận nào, USCIS sẽ đánh giá liệu có cần tiến hành thêm một cuộc điều tra nào hay không. 

5. Trung tâm vùng có thể từ chối kiểm toán không?

Tham gia kiểm toán là yêu cầu bắt buộc để có thể duy trì chỉ định trung tâm vùng. Nếu một trung tâm vùng phải hồi không đồng ý với cuộc kiểm toán hoặc cố tình gây cản trở thì USCIS sẽ chấm dứt cuộc kiểm toán, sau đó họ sẽ chấm dứt chỉ định trung tâm vùng.


Đăng ký tư vấn


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ