Sở Di trú cập nhật hướng dẫn liên quan tới EB-5 Trung tâm vùng

2023-12-28 16:15:05
|Share via:
Sở Di trú cập nhật hướng dẫn liên quan tới EB-5 Trung tâm vùng

Vào ngày 21 tháng 12, USCIS đã có những bổ sung không báo trước trên trang Thông tin EB-5. Phần trước đây có tiêu đề “Câu hỏi và trả lời EB-5 (Cập nhật tháng 10 năm 2023) được thay thế bằng “Câu hỏi và trả lời EB-5 (Cập nhật tháng 12 năm 2023). So sánh tài liệu giữa phiên bản tháng 10 và tháng 12 cho thấy USCIS không chỉnh sửa nội dung đã xuất bản trước đó mà bổ sung thêm bốn câu hỏi và câu trả lời mới liên quan đến việc rút khỏi chương trình EB-5 của các Trung tâm vùng, yêu cầu I-956G và Phí liêm chính, tính đủ điều kiện của nhà đầu tư sau khi Trung Tâm Vùng chấm dứt hoạt động và sự thay đổi về thời gian duy trì đầu tư ảnh hưởng như thế nào đến yêu cầu thường trú có điều kiện.

Dưới đây là hỏi đáp mới được trích dẫn từ Câu hỏi và trả lời EB-5 (Cập nhật tháng 12 năm 2023):

1. Làm thế nào một Trung tâm vùng được phê duyệt không muốn tiếp tục tham gia chương trình Trung tâm vùng và có thể rút khỏi chương trình?

Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) đã không thay đổi quy trình rút khỏi Chương trình Trung tâm vùng và yêu cầu chấm dứt chỉ định trung tâm vùng. Khi một Trung tâm vùng được phê duyệt không muốn tiếp tục tham gia Chương trình Trung tâm vùng vì bất kỳ lý do gì, Trung tâm vùng có thể rút khỏi chương trình và yêu cầu chấm dứt chỉ định Trung tâm vùng căn cứ theo điều khoản 8 CFR 204.6(m)(6)(vi ). Trung tâm vùng phải thông báo cho USCIS về việc rút lại dưới dạng thư hoặc theo yêu cầu khác của USCIS. Sau khi USCIS nhận được yêu cầu chấm dứt, USCIS sẽ đánh giá yêu cầu đó và thông báo cho Trung tâm vùng về quyết định yêu cầu chấm dứt bằng văn bản.

Các Trung tâm vùng có thể gửi thư đến:

  • Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư và Nhập tịch Hoa Kỳ: 131 M Street, NE, Tầng 3, Mailstop 2235, Washington, DC 20529
  • Hoặc trung tâm vùng có thể gửi thư qua email tới: uscis.immigrantinvestorprogram@uscis.dhs.gov

2. Tôi có thể tìm thông tin về các Trung tâm vùng được phê duyệt hoặc chấm dứt hoạt động ở đâu và lý do chấm dứt?

USCIS công bố danh sách các Trung tâm vùng được phê duyệt và chấm dứt hoạt động trên trang web của Sở di trú. Ngoài ra, USCIS công bố các thông báo chấm dứt là hành động cuối cùng thông qua hệ thống điện tử. 

3. Có phải tất cả các Trung tâm vùng được chỉ định, bao gồm cả những Trung tâm được phê duyệt trước ngày 15/03/2022 cần nộp I-956G trước ngày 29 tháng 12 không?

Có, INA 203(b)(5)(G) yêu cầu mỗi Trung tâm vùng được chỉ định phải nộp báo cáo hàng năm theo cách thức do Bộ trưởng An ninh Nội địa quy định. Bộ trưởng đã chỉ định Mẫu I-956G, Báo cáo Thường niên của Trung tâm vùng để thu thập thông tin này. Hướng dẫn dành cho Mẫu I-956G thực hiện yêu cầu theo luật định và quy định rằng mỗi trung tâm vùng được phê duyệt phải nộp Mẫu I-956G cho mỗi năm tài chính (từ 01/10 đến 30/09) vào hoặc trước ngày 29/12 của năm dương lịch trong năm tài chính đã kết thúc. 

Điều quan trọng cần lưu ý là những ngày này liên quan đến việc chỉ định Trung tâm vùng. Nếu một Trung tâm vùng được chỉ định nhưng có sửa đổi đang chờ xử lý, họ vẫn cần nộp Mẫu I-956G. Mẫu I-956G và các yêu cầu nộp đơn đã được công bố trong Cơ quan Đăng ký Liên bang vào ngày 02/09/2022, 87 FR 54233. 

Sau thông báo và bình luận công khai, Mẫu I-956G đã được OMB phê duyệt vào ngày 24/07/2023 và sau đó được xuất bản để sử dụng bởi USCIS. USCIS cũng đã đề cập đến các yêu cầu nộp đơn trước đây tại các cuộc giao lưu với các bên liên quan cũng như thông qua các cảnh báo trên trang web của họ, bao gồm gần đây nhất là vào ngày 30/10/2023, cuộc họp Công chúng với Thanh tra CIS và cảnh báo ngày 6/11/2023 trên trang web USCIS.

Đối với các Trung tâm vùng không nộp Mẫu I-956G trước ngày nộp đơn yêu cầu, INA 203(b)(5)(G)(iii) quy định rằng USCIS sẽ xử phạt các trung tâm vùng được chỉ định không nộp báo cáo hàng năm theo yêu cầu (mà DHS chỉ định là Mẫu I-956G). Theo luật định, USCIS sẽ xử phạt các trung tâm vùng không tuân thủ yêu cầu nộp Mẫu I-956G, bao gồm cả việc chấm dứt khỏi Chương trình Trung tâm vùng.

Xem thêm: 7 Trường hợp không được bảo lãnh người thân đi Mỹ

4. Các nhà đầu tư EB-5 có thể tiếp tục xin cấp thị thực nhập cư nếu trung tâm vùng của họ bị chấm dứt do không thanh toán Phí Quỹ Liêm chính EB-5, miễn là tất cả các yêu cầu đủ điều kiện khác đều được đáp ứng?

Có, các nhà đầu tư EB-5 liên kết với một trung tâm vùng đã chấm dứt hoạt động có thể vẫn đủ điều kiện và nhận được lợi ích trong một số trường hợp nhất định theo quy định của INA 203(b)(5)(M). Tuy nhiên, các nhà đầu tư trước RIA và nhà đầu tư sau RIA có thể cần thực hiện các hành động khác nhau để duy trì tư cách hợp lệ vì các yêu cầu và quy định pháp lý áp dụng cho họ khác nhau.

Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư trước RIA có thể vẫn đủ điều kiện dựa trên các công việc gián tiếp, tùy theo đơn thỉnh cầu của họ trước khi RIA được ban hành bất chấp việc chấm dứt trung tâm vùng liên kết của họ. Theo đó, việc chấm dứt trung tâm vùng dựa trên việc không thanh toán phí Quỹ Liêm chính EB-5 thường không ảnh hưởng trực tiếp hoặc liên quan đến khoản đầu tư cơ bản hoặc tạo việc làm, các quan chức thường có thể xác định, theo quyết định riêng của họ và tùy từng trường hợp cụ thể. 

Nhà đầu tư trước RIA liên kết với một trung tâm khu vực đã bị chấm dứt tiếp tục đủ điều kiện để được phân loại là nhà đầu tư nhập cư, mặc dù trung tâm vùng đã chấm dứt và không cần phải liên kết lại với một trung tâm vùng đã được phê duyệt khác hoặc đầu tư vào một trung tâm vùng mới khác. Những quyết định như vậy sẽ được thực hiện theo chính sách hiện hành của USCIS về việc tôn trọng các quyết định trước đó để đảm bảo việc xét xử nhất quán. Ngoài ra, USCIS thường sẽ không coi việc chấm dứt như vậy là một thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hội đủ điều kiện. 

Việc chấm dứt trung tâm vùng do không thanh toán phí Quỹ Liêm chính EB-5 thường không ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện của nhà đầu tư trước RIA trong hầu hết các trường hợp. Nhưng nếu nhà đầu tư và cả Trung tâm vùng đều không thanh toán phí Quỹ Liêm chính EB-5 bắt buộc sẽ có những lo ngại về tính đủ điều kiện liên quan đến dự án, chẳng hạn như khả năng hội đủ điều kiện của người nộp đơn bị ảnh hưởng tách biệt với việc chấm dứt hoạt động của trung tâm vùng do không thanh toán phí Quỹ Liêm chính EB-5 bắt buộc. Nếu tính đủ điều kiện của nhà đầu tư trước RIA bị ảnh hưởng, họ có thể cần phải liên kết lại với một trung tâm vùng khác đã được phê duyệt hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới để duy trì tính đủ điều kiện theo INA 203(b)(5)(M) vì họ có thể không đủ điều kiện để tiếp tục.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư sau RIA không phải tuân theo các điều khoản cũ của RIA như các nhà đầu tư trước RIA mà phải tuân theo các yêu cầu mới được RIA bổ sung, chẳng hạn như yêu cầu theo INA 204(a)(1)(H )(ii) để duy trì liên kết với đơn đăng ký dự án đã được phê duyệt theo INA 203(b)(5)(F) (Mẫu I-956F). Do đó, các nhà đầu tư sau RIA liên kết với một trung tâm vùng đã chấm dứt có thể vẫn đủ điều kiện theo INA 203(b)(5)(M) nếu:

  • Doanh nghiệp thương mại mới của họ liên kết lại với một trung tâm vùng khác đã được phê duyệt (bất kể khu vực địa lý được chỉ định của trung tâm vùng); hoặc
  • Họ thực hiện đầu tư đủ điều kiện vào một doanh nghiệp thương mại mới khác. Trong cả hai trường hợp, các nhà đầu tư sau RIA thường phải tiếp tục liên kết với Mẫu I-956F đã được phê duyệt (do trung tâm vùng mới của họ nộp cho doanh nghiệp thương mại mới hiện tại của họ hoặc liên kết với doanh nghiệp thương mại mới khác mà họ đã đầu tư vào) nhằm mục đích duy trì đủ điều kiện theo tất cả các yêu cầu hiện hành.

USCIS sẽ thông báo cho các nhà đầu tư về việc chấm dứt Trung tâm vùng liên kết của họ và các nhà đầu tư bị ảnh hưởng thường có 180 ngày sau khi USCIS cung cấp cho họ thông báo đó để sửa đổi đơn yêu cầu nhằm đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện hiện hành.

Xem thêm: Khu vực tạo việc làm mục tiêu TEA

Nhà đầu tư EB-5 có con đi cùng bị quá tuổi cần làm gì

5. Liệu một nhà đầu tư nhập cư đã đầu tư vốn của họ trong khoảng thời gian cần thiết và tạo ra số lượng công việc cần thiết trước khi có được tình trạng thường trú hợp pháp có thể trở thành thường trú nhân hợp pháp không có điều kiện theo INA 216A, bỏ qua yêu cầu về thời gian của thường trú nhân có điều kiện?

Không. RIA không thay đổi yêu cầu theo INA 216A, rằng tất cả các nhà đầu tư EB-5 đều có được tình trạng thường trú hợp pháp trên cơ sở có điều kiện và phải được loại bỏ các điều kiện đó bằng cách đáp ứng các yêu cầu hiện hành theo INA 216A. Tất cả các nhà đầu tư EB-5 có được tình trạng thường trú có điều kiện theo INA 216A phải nộp Mẫu I-829 trong khoảng thời gian 90 ngày trước ngày hết hạn năm thứ 2 từ ngày họ điều chỉnh tình trạng hoặc được nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân có điều kiện để loại bỏ các điều kiện của họ.

Nguồn: https://blog.lucidtext.com/  & USCIS EB-5 page


Đăng ký tư vấn


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ