Sơ đồ đầu tư EB-5 và so sánh các khung thời gian (khung thời gian của nhà đầu tư, dự án và USCIS, cùng với các câu hỏi dành cho nhà đầu tư sau đạo luật RIA)

2024-06-12 09:10:55
|Share via:
Sơ đồ đầu tư EB-5 và so sánh các khung thời gian (khung thời gian của nhà đầu tư, dự án và USCIS, cùng với các câu hỏi dành cho nhà đầu tư sau đạo luật RIA)

Bài viết xác định khung thời gian đầu tư và các yêu cầu áp dụng cho các nhà đầu tư EB-5 sau RIA (những người bắt đầu quá trình EB-5 sau tháng 3 năm 2022). Đồng thời gợi ý các câu hỏi dành cho các nhà đầu tư tiềm năng về thời điểm kết thúc đầu tư.

Sơ đồ đầu tư EB-5

Đầu tư vào trung tâm vùng bao gồm ít nhất hai giao dịch: một giữa nhà đầu tư EB-5 và doanh nghiệp thương mại mới (NCE) và một giữa NCE và tổ chức tạo việc làm (JCE) triển khai vốn EB-5 trong một dự án.

NCE thông thường được quản lý bởi một Trung tâm vùng được cấp phép hoạt động bởi Sở Di Trú, hoặc có thể là một đơn vị chuyên quản lý Quỹ đầu tư. 

JCE thông thường là một dự án thuộc sở hữu của đơn vị phát triển là Công ty, Tập đoàn tư nhân. 

Các bước quy trình EB-5 điển hình (được minh họa trong Sơ đồ đầu tư EB-5 bên dưới):

1. Vốn đầu tư EB-5 gửi vào tài khoản NCE 

2. NCE sử dụng vốn EB-5 để cấp một khoản vay hoặc đầu tư vốn cổ phần vào JCE

3. JCE chuyển vốn vào một dự án để chi trả các chi phí dự án

4. JCE hoàn trả khoản vay hoặc vốn chủ sở hữu cho NCE (Tùy chọn: 4.1- 4.2 NCE tái đầu tư vốn EB-5, nếu cần thiết để duy trì và hoàn trả lại vốn đầu tư)

5. Nhà đầu tư EB-5 thoái vốn khỏi NCE

Sơ đồ đầu tư EB-5

Khi thảo luận về khung thời gian đầu tư EB-5, nhà đầu tư thường cho rằng chúng ta đang nói về khoảng thời gian từ bước 1 đến bước 5 – kể từ ngày họ đầu tư tiền của mình cho đến ngày họ nhận được tiền đầu tư. Nhưng khi một trung tâm vùng nói rằng “đó là một hợp đồng 5 năm”, thì điều này thường đề cập đến thời gian từ bước 2 đến bước 4, nghĩa là kể từ ngày vốn EB-5 từ NCE được đưa vào trong đơn vị tạo việc làm (dự án, đơn vị phát triển) cho đến ngày nhà phát triển hoàn trả cho NCE. 

Trong khi đó, khi USCIS nói về “khung thời gian đầu tư bắt buộc” tối thiểu hơn 2 năm để duy trì, USCIS tập trung vào khoảng thời gian giữa bước 3 và bước 4 nghĩa là hai năm bắt đầu từ ngày vốn EB-5 của nhà đầu tư thực sự được sử dụng, chịu sự rủi ro trong một dự án và tạo đủ việc làm. 

Lưu ý: “ngày bắt đầu” đối với khoản đầu tư có rủi ro do USCIS xác định muộn hơn ngày chuyển tiền của nhà đầu tư vào tài khoản NCE, trong khi khoản hoàn trả của nhà đầu tư bởi NCE muộn hơn ngày NCE rút khỏi dự án, Có thể chỉ muộn hơn một chút, vì ngay khi NCE chuyển vốn của nhà đầu tư sang JCE, JCE sẽ chuyển vốn ngay vào một dự án và NCE tiếp tục hoàn trả cho nhà đầu tư ngay sau khi JCE hoàn trả NCE. 

Tuy nhiên, Khung thời gian từ bước 1 đến bước 5 cũng có thể kéo dài hơn nhiều năm so với Khung thời gian 2 đến 4 hoặc 3 đến 4. Nếu quá trình phát triển dự án kéo dài hoặc bị trì hoãn, tiền của nhà đầu tư có thể không được sử dụng cho đến nhiều tháng hoặc nhiều năm sau ngày gửi tiền đầu tư vào NCE. Thỏa thuận giữa nhà đầu tư EB-5 và NCE có thể kết thúc muộn hơn đáng kể so với việc NCE rút khoản đầu tư khỏi JCE, đặc biệt trong trường hợp việc nhập cư bị trì hoãn buộc phải tái đầu tư. Với sự khác biệt lớn giữa các khung thời gian đầu tư của nhà đầu tư, dự án và USCIS, điều quan trọng là phải rõ ràng về các khung thời gian khác nhau và phải biết những yêu cầu cũng như cân nhắc áp dụng cho từng khung thời gian.

Khung thời gian 1 đến 5 : Khung thời gian đầu tư của nhà đầu tư EB-5 vào NCE

Khung thời gian đầu tư của nhà đầu tư EB-5 vào NCE bắt đầu khi nhà đầu tư EB-5 chuyển vốn 800.000 USD hoặc 1.050.000 USD vào NCE và kết thúc khi NCE hoàn trả vốn cho nhà đầu tư EB-5 dựa trên các điều khoản của NCE.

Khung thời gian của thỏa thuận nhà đầu tư EB-5 và NCE KHÔNG THỂ được đảm bảo theo quy định EB-5. Trích dẫn quyết định tiền lệ Vấn đề của Izummi : “Để tiền của nhà đầu tư nước ngoài thực sự chịu rủi ro, nhà đầu tư nước ngoài không thể tham gia hợp tác khi biết rằng anh ta đã có sẵn người mua lại cổ phần trong một số năm nhất định.” Cẩm nang Chính sách USCIS tại USCIS PM 6(G)2 giải thích rằng vốn đầu tư sau RIA KHÔNG được tính là vốn đầu tư nếu nó “tuân theo bất kỳ thỏa thuận nào giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp thương mại mới cung cấp cho nhà đầu tư quyền hoàn trả theo hợp đồng”. Chẳng hạn như việc mua lại bắt buộc tại một thời điểm nhất định hoặc khi xảy ra một sự kiện nào đó hoặc quyền chọn bán hoặc bán lại do nhà đầu tư nắm giữ, ngay cả khi quyền theo hợp đồng đó phụ thuộc vào sự thành công của doanh nghiệp thương mại mới, chẳng hạn như có đủ dòng tiền sẵn có.” (Xem Hướng dẫn Chính sách để thảo luận về ngôn ngữ quy đổi có giới hạn được phép trong thỏa thuận nhà đầu tư EB-5 và NCE)

Các quy định của USCIS không đưa ra giới hạn về thời gian NCE có thể giữ khoản đầu tư EB-5, nhưng họ đặt ra một giới hạn tối thiểu. Các quy định của USCIS dành cho các nhà đầu tư sau RIA chỉ rõ rằng việc nhà đầu tư EB-5 chỉ có thể rời khỏi NCE sau khi tạo được việc làm, sau khi nộp đơn I-526E và sau khi khoản đầu tư đã được duy trì “trong tình trạng rủi ro” (tức là được sử dụng, không chỉ để trong một tài khoản ngân hàng) trong ít nhất 2 năm. Đối với các nhà đầu tư trước RIA, nhà đầu tư EB-5 chỉ được rời đi sau khi nhà đầu tư đã hoàn thành thời hạn thường trú có điều kiện hai năm.

Một trung tâm vùng có nhiều nhà đầu tư, mỗi nhà đầu tư sẽ có ngày gửi tiền đầu tư riêng (có thể cách nhau vài tháng hoặc nhiều năm). Do đó, nhiều khung thời gian khác nhau của nhà đầu tư cá nhân sẽ trùng lặp với khung thời gian dự án và khung thời gian giao dịch NCE-JCE theo những cách khác nhau. NCE có thể hoặc không thể lường trước việc coi các nhà đầu tư EB-5 như một nhóm khi triển khai hoặc hoàn trả vốn, mặc dù ngày bắt đầu là khác nhau giữa các nhà đầu tư.

Khung thời gian 2 đến 4 : Khung thời gian đầu tư của NCE vào JCE

Khung thời gian đầu tư của NCE vào JCE bắt đầu khi NCE sử dụng vốn EB-5 để cấp khoản vay hoặc đầu tư cổ phần vào JCE và kết thúc khi JCE hoàn trả vốn cho NCE.

Khoảng thời gian của khung thời gian giao dịch NCE và JCE CÓ THỂ được chỉ định. Các quy định của USCIS cho phép thỏa thuận NCE và JCE là một thỏa thuận nợ có thời hạn nhất định. Không giống như thỏa thuận nhà đầu tư EB-5 và NCE, thỏa thuận NCE và JCE có thể có ngôn ngữ kế hoạch hoàn trả tương đối chắc chắn. Nhà đầu tư EB-5 phải xem xét thời hạn đầu tư của NCE vào JCE để tham khảo về khung thời gian tiềm năng để có thể thoái vốn.

Khoản đầu tư của NCE vào JCE có thể được tài trợ theo thời gian và có thể có ngày bắt đầu trước hoặc sau ngày đăng ký của Nhà đầu tư X trong NCE. Nhà đầu tư EB-5 tiềm năng nên nhớ rằng các tuyên bố bán hàng như “đó là một hợp đồng 5 năm” không đề cập trực tiếp đến khung thời gian tiềm năng mà là thời hạn đang thực hiện hoặc tương lai của thỏa thuận giữa NCE và JCE.

Có thể xảy ra trường hợp JCE hoàn trả NCE sớm trước khi tất cả các nhà đầu tư EB-5 hoàn thành thời gian đầu tư tối thiểu bắt buộc theo yêu cầu nhập cư của họ. Trong trường hợp khung thời gian không khớp như vậy, giải pháp là tái đầu tư. Các nhà đầu tư EB-5 vẫn có thể đáp ứng các yêu cầu miễn là NCE tái đầu tư tiền của họ vào một dự án khác cho đến khi hoàn thành thời gian duy trì theo yêu cầu nhập cư.

Có thể xảy ra trường hợp khoản đầu tư EB-5 chuyển đến JCE muộn, sau khi JCE đã hoàn tất việc chi trả và tạo việc làm. Tài trợ bắc cầu cung cấp một giải pháp giới hạn cho sự không phù hợp về khung thời gian giữa dự án và nhà đầu tư. Nhà đầu tư EB-5 có thể được ghi nhận đã đóng góp cho một dự án đã hoàn thành và tạo việc làm, miễn là khoản đầu tư của họ thay thế khoản tài trợ bắc cầu đủ điều kiện (xem USCIS PM 6(G)2tài liệu hướng dẫn của USCIS về tài trợ bắc cầu). Tuy nhiên, trường hợp đơn giản nhất đối với tín dụng EB-5 dựa trên dòng thời gian tuần tự: vốn EB-5 vào JCE sau đó là hoạt động tạo việc làm.

Khung thời gian 3 đến 4: Khung thời gian duy trì theo yêu cầu của USCIS

Đối với các nhà đầu tư sau RIA, khung thời gian duy trì theo yêu cầu của USCIS bắt đầu khi toàn bộ vốn 800.000 USD hoặc 1.050.000 USD của nhà đầu tư “ở tình trạng rủi ro” và kết thúc tối thiểu hai năm sau đó.

Để trích dẫn phần Hỏi & Đáp của USCIS về “Khung thời gian đầu tư bắt buộc” dành cho các nhà đầu tư sau RIA: “INA 203(b)(5)(A)(i) nêu rõ rằng, để đủ điều kiện được phân loại, khoản đầu tư phải được “dự kiến ​​duy trì đầu tư không ít hơn 2 năm” và “Với mục đích xác định ngày bắt đầu thời hạn hai năm theo yêu cầu của INA 203(b)(5)(A)(i), chúng tôi thường sẽ sử dụng ngày mà số tiền cần thiết của khoản đầu tư đủ điều kiện được sử dụng cho doanh nghiệp thương mại mới và có rủi ro theo các yêu cầu hiện hành, bao gồm cả việc được cung cấp cho tổ chức tạo việc làm, nếu thích hợp.

“Có rủi ro” là một thuật ngữ được xác định trong EB-5. Một khoản đầu tư được coi là "có rủi ro" khi các điều kiện này được đáp ứng: toàn bộ số tiền đầu tư được cung cấp cho tổ chức tạo việc làm (không chỉ nằm trong tài khoản ngân hàng mà còn đang được sử dụng), JCE có hoạt động kinh doanh và nhà đầu tư có rủi ro thua lỗ và cơ hội kiếm được lợi nhuận mà không đảm bảo lợi nhuận.

Ngày bắt đầu "đầu tư rủi ro" có thể được hiểu là ngày toàn bộ vốn 800.000 USD hoặc 1.050.000 USD của nhà đầu tư được chuyển từ tài khoản NCE sang tài khoản JCE. Thận trọng hơn, nó có thể được hiểu là ngày mà JCE kết thúc việc sử dụng tiền của nhà đầu tư EB-5, vì đó là ngày mà khoản đầu tư rõ ràng đã được “cung cấp đầy đủ cho tổ chức tạo việc làm”.

Như đã thảo luận ở trên, khung thời gian duy trì theo yêu cầu của USCIS có ngày bắt đầu bằng hoặc muộn hơn ngày đầu tư của NCE vào JCE, do đó, muộn hơn ngày đầu tư của nhà đầu tư EB-5 vào NCE. Lý tưởng nhất là nhà đầu tư muốn tìm kiếm một dự án  với một thỏa thuận NCE và JCE dự kiến ​​kết thúc muộn hơn hai năm so với ngày gần nhất mà vốn đầu tư của họ có thể được sử dụng trong JCE. Nếu JCE hoàn trả NCE sớm hơn thì nhà đầu tư sẽ phải xem số tiền của mình được NCE tái đầu tư để đáp ứng yêu cầu trên 2 năm. Nếu JCE hoàn trả muộn hơn thời gian đầu tư tối thiểu do USCIS yêu cầu thì nhà đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng gì về tình trạng nhập cư. 

Các câu hỏi dành cho nhà đầu tư EB-5 đang tìm hiểu chương trình: 

1. Khi nào dự án tạo việc làm sẽ bắt đầu và kết thúc việc sử dụng vốn EB-5?

 • Tại sao nên hỏi: Khung thời gian đầu tư theo yêu cầu của USCIS là khi tiền đầu tư EB-5 được triển khai có nguy cơ gặp rủi ro, không chỉ nằm trong tài khoản ngân hàng. Ngày bắt đầu cho thời gian duy trì tối thiểu 2 năm không phải là ngày đầu tư EB-5 mà là ngày tiền đầu tư EB-5 được cung cấp đầy đủ cho tổ chức tạo việc làm.
 • Nơi tìm câu trả lời: Lịch trình và ngân sách kế hoạch kinh doanh.

2. Khi nào khoản đầu tư của tôi sẽ được chuyển từ NCE sang JCE?

 • Tại sao nên hỏi: Ngày bắt đầu cho thời gian duy trì tối thiểu 2 năm không phải là ngày đầu tư EB-5 mà là ngày tiền EB-5 được cung cấp đầy đủ cho tổ chức tạo việc làm.
 • Tìm câu trả lời ở đâu: PPM và bất kỳ tài liệu quản lý quỹ nào.

3. NCE có giải ngân tiền của tôi cho JCE trước khi JCE hoàn thành chi tiêu dự án và trước khi JCE tạo việc làm không? Nếu không, liệu có thể giải thích tại sao khoản đầu tư của tôi có được ghi nhận được sử dụng để tài trợ cho hoạt động tạo việc làm không?

 • Tại sao nên hỏi: Để đủ điều kiện, khoản đầu tư EB-5 phải hình thành mối liên hệ với việc tạo việc làm. Nếu tiền của nhà đầu tư đến sau khi dự án đã hoàn thành thì nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với những rào cản bổ sung để lập luận rằng nguồn vốn vẫn “có rủi ro” và được sử dụng để tạo việc làm.
 • Tìm câu trả lời ở đâu: Tham khảo lịch trình kế hoạch kinh doanh và PPM để xác định xem khoản đầu tư của bạn có thể chuyển đến trước khi dự án hoàn thành và tạo việc làm hay không. Nếu không, hãy nhờ luật sư của bạn xem xét kỹ lưỡng tài liệu tài trợ bắc cầu để đảm bảo rằng khoản đầu tư vẫn có thể tuân thủ các quy tắc EB-5.

4. Khi nào dự án sẽ có hiệu quả kinh tế để hoàn trả vốn cho NCE(ví dụ như tái cấp vốn cho khoản vay hoặc bán có lãi).

 • Tại sao nên hỏi: Đầu tư EB-5 là một khoản đầu tư thực sự và chiến lược rút vốn theo kế hoạch chỉ tốt khi có hiệu quả kinh tế đằng sau nó. Thời hạn vay ba năm giữa NCE và JCE chỉ hợp lý nếu dự án có khả năng được triển khai trong ba năm để cho phép tái cấp vốn hoặc trả hết khoản vay. Nếu việc hoàn trả của nhà đầu tư phụ thuộc vào việc bán dự án thì thời gian thực tế phụ thuộc vào thời điểm giá trị dự án có thể hỗ trợ một cách hợp lý cho việc bán có lãi. Các loại dự án khác nhau yêu cầu thời gian nắm giữ khác nhau; ví dụ, thời gian trung bình để hoàn thành dự án phát triển bất động sản quy mô lớn đương nhiên sẽ dài hơn so với dự án năng lượng trung bình. Mức trung bình của ngành và ý thức chung có thể giúp áp dụng kiểm tra thực tế đối với những lời hứa của nhà phát hành và giúp các nhà đầu tư xem xét thời hạn đầu tư hợp lý và có thể dự đoán được đối với loại dự án mà họ muốn đầu tư vào một ngày nhất định, bất kể tính kinh tế của dự án, hãy nghi ngờ liệu đây là một khoản đầu tư thực sự hay một lời hứa đáng tin cậy.
 • Tìm câu trả lời ở đâu: lịch trình kế hoạch kinh doanh, dự báo tài chính, phân tích thị trường, báo cáo thẩm định và Google.

5. Vốn EB-5 đứng vị trí nào trong nguồn vốn dự án?

 • Tại sao nên hỏi: EB-5 nói chung chỉ là một trong nhiều nguồn vốn của dự án. Mỗi nguồn vốn có một vị trí và mức độ ưu tiên khác nhau khi nói đến việc hoàn trả. Khả năng rút vốn sớm hay muộn đối với khoản đầu tư của NCE phụ thuộc một phần vào mức độ thâm niên của NCE trong nhóm vốn JCE.    
 • Tìm câu trả lời ở đâu: kế hoạch kinh doanh và PPM.

6. Việc tôi thoái vốn khỏi NCE có phụ thuộc vào bất kỳ cột mốc quan trọng nào trong quá trình nhập cư của tôi không (ví dụ: chỉ sau khi nhận được thị thực, chỉ sau khi nộp đơn I-829,...)?

 • Tại sao nên hỏi: Trước đây, EB-5 đưa ra điều kiện cho nhà đầu tư phải duy trì vốn trong thời thời gian thường trú có điều kiện, dựa trên các quy tắc duy trì dành cho các nhà đầu tư trước RIA. Nhưng USCIS KHÔNG yêu cầu duy trì trong suốt thời kỳ thẻ xanh có điều kiện đối với các nhà đầu tư sau RIA. Các nhà đầu tư ngày nay không cần phải chấp nhận một cơ hội đầu tư vẫn liên kết rõ ràng thời điểm rút vốn đầu tư với nguy cơ trì hoãn quá trình nhập cư. Theo USCIS, yêu cầu duy trì đối với các nhà đầu tư sau RIA gắn liền với các mốc quan trọng của dự án (sử dụng vốn, tạo việc làm), chứ không phải với các cột mốc nhập cư.
 • Tìm câu trả lời ở đâu: PPM hoặc tài liệu khác mô tả các điều khoản của thỏa thuận giữa nhà đầu tư và NCE.

7. Việc tôi thoái vốn khỏi NCE có phụ thuộc vào thời điểm thoái vốn của các nhà đầu tư NCE khác không?

 • Tại sao nên hỏi: Bạn đang tìm kiếm sự đảm bảo rằng thời gian thoái vốn của bạn sẽ không bị trì hoãn bởi một nhà đầu tư EB-5 khác có khung thời gian muộn hơn nhiều so với khung thời gian của bạn. Sự đảm bảo đó có thể đến nếu đợt chào bán cho phép các cá nhân thoái vốn hoặc nếu khoảng thời gian của nhà đầu tư cá nhân không lớn.
 • Tìm câu trả lời ở đâu: PPM hoặc tài liệu khác mô tả các điều khoản của thỏa thuận giữa nhà đầu tư và NCE.

8. Thời điểm tôi thoái vốn khỏi NCE có được đảm bảo không?

 • Tại sao nên hỏi: Nếu thời điểm nhà đầu tư EB-5 thoái vốn khỏi NCE được đảm bảo trước đó thì khoản đầu tư đó có thể không đủ điều kiện là “có rủi ro” theo yêu cầu của USCIS và USCIS sẽ từ chối trường hợp đó. 
 • Tìm câu trả lời ở đâu: Nếu có sự chấp thuận của I-956F thì USCIS đã đánh giá ngôn ngữ trong kế hoạch hoàn trả vốn là có thể chấp nhận được. Nếu không, hãy yêu cầu luật sư nhập cư EB-5 có kinh nghiệm của bạn xem xét các tài liệu để đảm bảo rằng các điều khoản của thỏa thuận giữa nhà đầu tư và NCE tuân thủ các yêu cầu.

Nguồn: https://blog.lucidtext.com/2024/06/05/eb-5-investment-flow-chart-and-comparison-of-timeframes-investor-project-and-uscis-timeframes-with-questions-for-post-ria-investors/ 


Đăng ký tư vấn


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ