Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) mô tả các cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và quản lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu Ẩn danh nào (“Thông tin”) mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng trang web LoyalPass thông qua việc truy cập tại www.eb5loyalpass.com và các trang web khác của chúng tôi mà có Chính sách này xuất hiện trên đó.

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này và việc xử lý dữ liệu của bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn, theo cách được nêu rõ trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web.

1. Dữ liệu Cá nhân
Để phục vụ cho các mục đích sẽ được đề cập thêm trong Chính sách này, chúng tôi có thể thu thập và/hoặc xử lý các thông tin mà giúp chúng tôi xác định bạn là một Cá nhân (“Dữ liệu Cá nhân”). 

2. Địa chỉ email.
Bạn có thể từ chối việc gửi Dữ liệu Cá nhân qua Trang web, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các bản tin và các cập nhật khác qua email.

3. Dữ liệu ẩn danh được thu thập tự động
Chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân mà một mình hoặc kết hợp với thông tin tương tự không thể được sử dụng để nhận dạng bạn ("Dữ liệu ẩn danh") từ máy tính, thiết bị di động hoặc trình duyệt của bạn khi bạn sử dụng Trang web với tư cách là người dùng đã đăng nhập. Trang web tự động thu thập thông tin sử dụng, chẳng hạn như:

  • Địa chỉ IP của bạn
  • Loại thiết bị bạn sử dụng
  • Loại trình duyệt, phiên bản và ngôn ngữ
  • Loại và phiên bản hệ điều hành của bạn
  • Hoạt động của bạn trên Trang web
  • Số lượng và tần suất truy cập vào Trang web

Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Ẩn danh hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba cho việc đó, ví dụ: dịch vụ phân tích trang web. Dữ liệu Ẩn danh này không được liên kết với Dữ liệu Cá nhân.

4. Công nghệ theo dõi chúng tôi sử dụng
Chúng tôi không sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác.

5. Công nghệ theo dõi của bên thứ ba
Chính sách này không bao gồm việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác của các bên thứ ba. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba để thu thập thông tin về việc sử dụng Trang web hoặc Trang web có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát thời điểm hoặc cách thức các bên thứ ba đặt cookie trên máy tính của bạn. Ví dụ: các trang web của bên thứ ba mà điểm liên kết có thể đặt cookie trên máy tính của bạn hoặc các dịch vụ phân tích cũng có thể làm như vậy. Những cookie này hoặc các công nghệ tương tự khác có thể được sử dụng để theo dõi hành vi của bạn trên các trang web khác và chúng tôi không kiểm soát được điều này.

6. Tại sao chúng tôi thu thập thông tin
Thông tin được sử dụng cho:
Cung cấp cho bạn Trang web và các chức năng của Trang web
Tương tác liền mạch của bạn với Trang web
Mục đích phân tích và thống kê
Hiểu sự tương tác của bạn với Trang web
Cải tiến và phát triển Trang web hoặc các dịch vụ và sản phẩm khác của chúng tôi
Thực thi Chính sách này và các Điều khoản
Gửi cho bạn thông tin liên quan, bao gồm bản tin, ưu đãi đặc biệt, xác nhận, cập nhật và cảnh báo bảo mật

7. Thời gian lưu giữ thông tin
Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn khi bạn là người dùng của Trang web và sau đó một thời gian cần thiết hợp lý để phục vụ cho mục đích báo cáo và đối chiếu theo các yêu cầu pháp lý.

8. Sự đồng ý của bạn
Bạn đồng ý rõ ràng đối với việc xử lý, thu thập, chuyển giao, lưu trữ, tiết lộ và các cách sử dụng khác của chúng tôi đối với Thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách này và Điều khoản sử dụng, chẳng hạn khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi qua Trang web và/hoặc chấp nhận Chính sách này. Ngoài ra, thông qua việc sử dụng này và các tương tác với Trang web, bạn đồng ý một cách cụ thể:

a) Việc thu thập thông tin của chúng tôi bằng các phương tiện tự động và quá trình xử lý và sử dụng thông tin tiếp theo của chúng tôi tuân theo Chính sách này
b) Việc lưu trữ và chuyển thông tin đến các địa điểm mà chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có cơ sở vật chất.

Trang web và người dùng LoyalPass chấp thuận chính sách bảo vệ dữ liệu với sự cho phép về dữ liệu cá nhân và dữ liệu ẩn danh:
Tuyên bố cung cấp thông tin người dùng:
"Theo đây tôi đồng ý cho dữ liệu cá nhân của mình (địa chỉ email, họ & tên và số định danh) về việc bảo vệ các cá nhân có liên quan đến quá trình xử lý dữ liệu cá nhân và luân chuyển tự do dữ liệu đó cũng như việc bãi bỏ Lệnh. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách hủy đăng ký nhận bản tin. Quản trị viên cho dữ liệu cá nhân là Trang web Loyalpass và có thể liên hệ tại info@eb5loyalpass.com".

Dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích cung cấp bản tin, mục đích thương mại và để cấp mã thông báo, và không được chuyển cho người nhận khác, tổ chức quốc tế hoặc quốc gia thứ ba. Dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ trong suốt thời gian đăng ký. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân là tự nguyện, việc không tuân theo các quy định hoặc không cung cấp thông tin có thể dẫn đến việc không thể sử dụng Trang web hiệu quả. Không có bất cứ quyết định nào, kể cả việc lập hồ sơ, dựa trên dữ liệu cá nhân được thực hiện một cách tự động nếu không có sự đồng ý của bạn. 

9. Tiết lộ thông tin
Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web:
Để cung cấp cho bạn các dịch vụ và chức năng của Trang web;
Trong trường hợp được quy định trong Điều khoản và điều kiện;
Khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ đó là phù hợp để tuân thủ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ;
Để thực thi Chính sách này và/hoặc các Điều khoản và điều kiện, hoặc bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và chúng tôi;
Để phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật;
Để ngăn chặn việc lạm dụng hoặc sử dụng bất hợp pháp Trang web;
Để bảo vệ quyền, sự an toàn hoặc tài sản của người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác;
Theo các cách khác được mô tả trong Chính sách này và Điều khoản Sử dụng;

10. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với ai
Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân trong bất kỳ trường hợp nào được đề cập trong Chính sách này và/hoặc Điều khoản và điều kiện. Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào do bạn cung cấp ngoại trừ với các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng trợ giúp hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm tự động hóa tiếp thị, quản lý thông tin và phân tích.

11. Kinh doanh hoặc chuyển nhượng tài sản
Trong trường hợp chúng tôi, một ngành kinh doanh của chúng tôi hoặc tất cả tài sản của chúng tôi được chuyển nhượng, bán hoặc sáp nhập với một doanh nghiệp khác, Thông tin có thể là một trong những tài sản được chuyển nhượng.

12. Bảo mật dữ liệu cá nhân
Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân khỏi bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy. Chúng tôi xử lý tất cả thông tin bằng các kỹ thuật tiêu chuẩn của ngành. Chúng tôi thực hiện các biện pháp hành chính, kỹ thuật và vật lý sau đây để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân:
Các biện pháp hành chính. Quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn bị giới hạn ở những nhân viên được ủy quyền có nhu cầu chính đáng dựa trên mô tả công việc của họ. Trong trường hợp các bên thứ ba thay mặt chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân, các yêu cầu tương tự sẽ được áp dụng.
Các biện pháp kỹ thuật. Dữ liệu Cá nhân được truyền ở định dạng được mã hóa bằng công nghệ SSL. Chúng tôi sử dụng bảo vệ tường lửa cập nhật và phần mềm chống vi-rút và phần mềm độc hại chất lượng cao.
Các biện pháp vật lý. Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân trên máy chủ của riêng mình, không bên thứ ba nào có thể có quyền truy cập vào dữ liệu này.
Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm hoặc cam kết rằng các kỹ thuật đó sẽ ngăn chặn việc truy cập trái phép vào Thông tin, bao gồm cả Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ.

13. Sửa đổi
Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng Chính sách sửa đổi trên Trang web. Vui lòng kiểm tra Chính sách mới nhất.

14. Thay đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn
Bất kỳ thay đổi nào đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn đều được thực hiện dựa trên sự cung cấp và xác nhận của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc nếu bạn cho rằng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của mình cho phù hợp.

15. Các câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm gì về cách chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thắc mắc về các khía cạnh bảo mật của Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: info@eb5loyalpass.com